Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

wybrany kandydat: Adam Zakrzewski, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu i przyjął przedstawione warunki zatrudnienia.


Wytworzył: Ilona Łowejko (3 grudnia 2020)
Wprowadził: Ilona Łowejko (7 grudnia 2020, 10:18:00)stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 20 listopada 2020  12:00
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
Wrocław
Specjalista ds. Utrzymania Systemów IT – Administrator
1 etat
                                                           
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
 
1)     utrzymanie oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania i eksploatacji powierzonych systemów informatycznych;
2)     samodzielne diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów użytkowników w obszarze powierzonych systemów dziedzinowych i aplikacji biznesowych;
3)     wykonywanie obowiązków administratora w zakresie konfiguracji, aktualizacji, eksploatacji i zarządzania uprawnieniami w powierzonych aplikacjach biznesowych i systemach dziedzinowych;
4)     współpraca z wewnętrznymi komórkami, serwisem zewnętrznym oraz klientami Centrum Usług Informatycznych;
5)     współpraca z użytkownikami systemów w ramach utrzymania oraz rozwoju systemów dziedzinowych i aplikacji biznesowych;
6)     dbanie o bezpieczeństwo i stabilność pracy systemów informatycznych w warstwie aplikacyjnej (instalacja, patch’e, upgrade’y, rekonfiguracja, analiza raportów i logów, śledzenie usług o znaczeniu standardowym oraz krytycznym);
7)     obsługa zgłoszeń dla II linii ServiceDesk;
8)     udział w projektach wdrożeniowych oraz rozwojowych w zakresie wdrażanych przez Centrum rozwiązań IT;
9)     sporządzanie i aktualizacja dokumentacji systemów informatycznych;
10)  realizowanie zadań związanych z Zarządzaniem Usługami IT zgodnie z biblioteką ITIL oraz normą ISO/IEC 20000;
11)  udział w procedurach zakupowych i pracach komisji przetargowych
 
 
Oczekiwania:
 
1)    wykształcenie średnie informatyczne, teleinformatycznym lub pokrewne;
2)    doświadczenie zawodowe: 1 rok, w tym 1 rok w danym obszarze działalności oraz studenci ostatnich lat studiów;
3)    umiejętność administrowania systemami informatycznymi klasy: ERP, BI, CRM, Portalem WWW, informatycznymi zasobami serwerów grup roboczych, aplikacyjnych i WWW, mile widziana znajomość SAP;
4)    doświadczenie w administrowaniu grupą użytkowników nie mniejszą niż kilkadziesiąt osób;
5)    ogólna znajomość relacyjnych baz danych SQL, serwerów aplikacyjnych oraz WWW;
6)    umiejętność pisania zapytań w języku SQL;
7)    znajomość języka angielskiego w stopniu dostatecznym do samodzielnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej;
8)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));
9)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
10) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Specjalista ds. Utrzymania Systemów IT
  w terminie do dnia 20 listopada 2020r. do godz. 15.00 włącznie oraz elektronicznie CV
i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę
o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUI

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Syga (9 listopada 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (9 listopada 2020, 13:44:45)

Ostatnia zmiana: Ilona Łowejko (7 grudnia 2020, 10:18:00)
Zmieniono: wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353