Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

wybrany kandydat: Weronika Góra, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w naborze


Wytworzył: Ilona Łowejko (10 maja 2021)
Wprowadził: Ilona Łowejko (10 maja 2021, 11:54:53)stanowisko:

Referent ds. rozliczeń

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 23 kwietnia 2021  12:00
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
 
Referent ds. rozliczeń (2 etaty)
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
1.    Sprawdzanie otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
2.    Kontrola i analiza wydatków pod względem zgodności z planem,
3.    Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu informatycznego,
4.    Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem poprawności kwalifikacji podatku VAT,
5.    Rozliczenie środków finansowych z budżetu podstawowego, dochodów własnych i środków celowych,
6.    Sporządzanie elektronicznych przelewów oraz pakietów przelewów bankowych,
7.    Kontrola wpłat na rachunek bankowy należności z tyt. pobytu i żywienia dzieci w jednostkach oświatowych,
8.    Kontrola wpłat na rachunek bankowy środków pozostałych z pobranej gotówki w bankomacie,
9.    Kontrola poprawności wystawianych not korygujących przez jednostki,
10. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników jednostek,
 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 
Stanowisko pracy: : praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021
 
Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.    wykształcenie: co najmniej średnie
5.    obsługa pakietu Microsoft Office.
 
Wymagania dodatkowe:
 
1.    znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych
2.    komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, aktywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Informatycznych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2021 roku wyniósł poniżej 6%.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
2.    List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem
3.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectw pracy/referencji/zaświadczeń o zatrudnieniu/innych dokumentów zawierających okres zatrudnienia);
5.    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
6.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7.    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
8.    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, IV piętro (biurowiec Grafit) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Referent ds. rozliczeń lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2021r. do godz. 12:00 włącznie .
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

metryczka


Wytworzył: Mariola Sosnowska-Zysk (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Ilona Łowejko (13 kwietnia 2021, 14:13:45)

Ostatnia zmiana: Ilona Łowejko (10 maja 2021, 11:54:53)
Zmieniono: wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1201