Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

uzasadnienie wyboru: brak kandydatów


Wytworzył: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021)
Wprowadził: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021, 12:28:32)stanowisko:

Specjalista ds. administracji merytorycznej systemami IT w jednostkach oświatowych

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 19 maja 2021  12:00
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
Wrocław
Specjalista ds. administracji merytorycznej systemami IT w jednostkach oświatowych
                                                           
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
 
1)     utrzymanie oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania i eksploatacji powierzonych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze oświaty ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy finansowo-księgowym,
2)    współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi dotycząca prawidłowego wykonywania zadań w systemach informatycznych,
3)    wsparcie komórek merytorycznych CUI w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów dedykowanych obsłudze jednostek oświatowych,
4)    przekazywanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i użytkowania systemów informatycznych,
5)    monitorowanie wykonywania zadań przez współpracujące w systemach informatycznych  placówki oświatowe,
6)     administracja merytoryczna systemami wspierającymi pracę jednostek oświatowych;
7)    wsparcie Klienta w zakresie obsługi systemów wspierających funkcjonowanie jednostek edukacyjnych;
8)    przeprowadzanie szkoleń, instruktaży i tworzenie instrukcji obsługi w zakresie użytkowania systemów wspierających jednostki oświatowe;
9)    współpraca z wewnętrznymi komórkami, serwisem zewnętrznym oraz klientami Centrum Usług Informatycznych w obszarze wsparcia jednostek oświatowych;
10)  współpraca z użytkownikami systemów w ramach utrzymania oraz rozwoju systemów wspierających funkcjonowanie jednostek oświatowych;
11)  obsługa zgłoszeń dla II linii ServiceDesk;
 
 
 
Oczekiwania:
 
1)    wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne lub księgowe;
2)    znajomość ustaw o rachunkowości oraz finansach publicznych,
3)    ogólna znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w oświacie,
4)    znajomość przepisów prawa oświatowego (ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela),
5)    doświadczenie w pracy w księgowości,
6)    doświadczenie w realizacji projektów,
7)    znajomość języka angielskiego w stopniu dostatecznym do samodzielnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej;
8)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));
9)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
10) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Specjalista ds. administracji merytorycznej systemami IT w jednostkach oświatowych
 
  w terminie do dnia 19 maja  2021  r. do 12.00 godz. włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUI

metryczka


Wytworzył: Błażej Jabłoński (4 maja 2021)
Opublikował: Ilona Łowejko (5 maja 2021, 09:13:22)

Ostatnia zmiana: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021, 12:28:32)
Zmieniono: wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455