zamówienie na:

Wrocławska Platforma Informacyjno-Płatnicza- nr projektu RPDS 02.01.02-02-0017/16

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI/ZP/PN/14/2017
wartość: powyżej równowartości kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2017  14:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1a ustawy Pzp - środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE 24.08.2017 (139kB) pdf

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 28.08.2017 (140kB) pdf
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.08.2017 (327kB) pdf
4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy 28.08.2017 (336kB) pdf
5. Załącznik nr 1 do Umowy 28.08.2017 (527kB) pdf
6. Załącznik nr 2 do umowy 28.08.2017 (148kB) pdf
7. Załącznik nr 3 do Umowy 28.08.2017 (105kB) pdf
8. Załącznik nr 4 do Umowy 28.08.2017 (120kB) pdf
9. Załącznik nr 5 do Umowy 28.08.2017 (135kB) pdf
10. Załącznik nr 6 do Umowy 28.08.2017 (168kB) pdf
11. Załącznik nr 7 do Umowy 28.08.2017 (182kB) pdf
12. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy z załącznikami 2.2 do 2.8 28.08.2017 (215kB) pdf
13. Załącznik nr 2.1 do SIWZ - JEDZ 28.08.2017 (337kB) pdf

Uwaga: Odpowiedzi na pytania z modyfikacja siwz i zmianą terminu składania i otwarcia ofert

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.10.2017 (75kB) pdf
15. Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją siwz 02.10.2017 (414kB) pdf

Uwaga: Odpowiedzi na pytania

16. Odpowiedzi na pytania 06.10.2017 (226kB) pdf
17. Informacja z otwarcia ofert 25.10.2017 (212kB) pdf
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6.12.2017 (197kB) pdf

Uwaga: Unieważnienie postępowania

19. Unieważnienie postępowania 6.03.2018 (193kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rafał Błaga
Opublikował: Rafał Błaga (24 sierpnia 2017, 22:34:34)

Ostatnia zmiana: Rafał Błaga (6 marca 2018, 21:20:15)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7691