zamówienie na:

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, po czynnościach powtórzonych, w ramach cz. 1 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (118kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (378kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (33kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator SWZ (85kB) plik
5. załącznik nr 3 do SWZ - oświadzcenie współne wykonawców (40kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (19kB) word
7. Załącznik nr 5 SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności dokumentów i oświadczeń (21kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz dostaw (37kB) word
10. Załącznik nr 8 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (25kB) excel
11. Załącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy (528kB) pdf
12. Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (184kB) pdf
13. Załącznik nr 2 do umowy - umowa PPDO (323kB) pdf
14. Załącznik nr 3 do umowy - Zamówienie -wzór (366kB) pdf
15. Załącznik nr 4 do umowy - Protokół odbioru - wzór (183kB) pdf
16. Załącznik nr 6 do umowy - Instrukcja migracji danych (258kB) pdf
17. Załacznik nr 7 do umowy - Warunki techniczne dot. przekazywania faktur (277kB) pdf
18. Informacja o kwocie przeznaczonej na realziację zamówienia (93kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (230kB) pdf

20. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - dostawa zestawów komputerowych (164kB) pdf
21. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - dostawa i instalacja komputerów (168kB) pdf

22. Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania ofert (157kB) pdf

23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, po czynnościach powtórzonych, w ramach realizacji cz. 1 (169kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (27 lipca 2021, 09:55:50)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (18 października 2021, 09:08:56)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, po czynnościach powtórzonych, cz. 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296