zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informacyjnych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.15.2021
wartość: poniżej równowartości 214 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2021  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej