zamówienie na:

Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.13.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2021  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (120kB) pdf
Uwaga! Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w treści ogłoszenia znalazł się zapis o błędnym terminie składania i otwarcia ofert. Celem poprawienia omyłki w terminach, Ogłoszenie o sprostowaniu zostało przesłane do DUUE. Ogłoszenie o sprostowaniu zostanie zamieszczone niezwłocznie po publikacji. Właściwe terminy składania i otwarcia ofert zamieszczone są w dokumentach postępowania (SWZ)
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (423kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (88kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator JEDZ (88kB) plik
5. załącznik nr 3 do SWZ - oświadzcenie współne wykonawców (110kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (65kB) word
7. Załącznik nr 5 SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (66kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności dokumentów i oświadczeń (59kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług (59kB) word
10. Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób (75kB) word
11. Załącznik nr 9a do SWZ - Projekt umowy - oferta podstawowa (1008kB) pdf
12. Załącznik nr 9b do SWZ - Projekt umowy - oferta wariantowa (1053kB) pdf
13. Zalącznik nr 10 do SWZ - Ankieta (25kB) excel
14. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ (1855kB) pdf
15. Załącznik nr 2 do Umowy - Wymagania bezpieczeństwa (704kB) pdf
16. Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół Odbioru (109kB) pdf
17. załacznik nr 4a do Umowy - wymagania dokumentacji on Premis (418kB) pdf
18. Załącznik nr 4b do Umowy - wymagania dokumetacji SaaS (443kB) pdf
19. Załącznik nr 5 do Umowy - umowa PPDO (345kB) pdf
20. Załącznik nr 7 do Umowy - EOF (289kB) pdf
21. Załącznik nr 8 do umowy - Ankieta szkoleniowa (112kB) pdf
22. Załacznik nr 9 do Umowy - warunki serwisu gwarancyjnego (528kB) pdf
23. Załącznik nr 10 do Umowy - Audyt bezpieczeństwa (292kB) pdf
24. Ogłoszenie o sprosowaniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) (66kB) pdf

25. Ogłoszenie o sprostowaniu (o zmianie ogłoszenia) z 10.11.2021 r. (77kB) pdf
26. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, zmiana treści SWZ (175kB) pdf

27. Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realziaję przedmiotu zamówienia (169kB) pdf
28. Sprostowanie do Informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (169kB) pdf

29. Informacja o złożonych ofertach (114kB) pdf

30. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy (181kB) pdf
31. Załącznik nr 1 do zawiadomienia o odrzuceniu (22kB) pdf
33. Zawiadomienie o wyborze oferty nakorzystniejszej (380kB) pdf

Zamawiający informuje, że w dniu 27.12.2021 r. wpłynęło odwołanie na czynności podjęte przez zamawiającego, o treści jak poniżej. Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, na zasadach określonych w art. 525 ustawy Prawo zamówień publicznych.
34. Kopia odwołania (369kB) pdf

35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (109kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (13 października 2021, 16:21:23)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (26 stycznia 2022, 09:10:36)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494