Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Obowiązek informacyjny
dla petentów CUI i osób, które mogą znaleźć się
w obszarze monitoringu CUI

1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.
 

2.    Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych (IOD).

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI)
 

3.    Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa powierzonych danych oraz ochrony mienia w zakresie wizerunku poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego.

podstawa prawna:
a.    art. 6 ust. 1 lit. e (RODO) czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;
b.    art. 6 ust. 1 lit. f (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
Prawny interes Administratora sprowadza się do należytego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieniu, a podczas ich nieobecności przetwarzanych u Administratora danych. Nagrywany jest jedynie obraz, bez rejestracji dźwięku.
c.    Kodeks Pracy.

okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane maksymalnie przez 3 miesiące, za wyjątkiem sytuacji gdy nagrania stanowią lub mogą stawić dowód w postępowaniu – wtedy  ten okres się przedłuża do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


4.    Zakres prowadzonego monitoringu wizyjnego

Monitorowane obszary:

Lokalizacja przy ul. Świdnickiej 53
·         korytarz przed wejściem głównym poziom I (załącznik nr 1),
·         dach obiektu (kamera zewnętrzna) [dostęp częściowo ograniczony].
Lokalizacja przy ul. Namysłowskiej 8
·         wejście do obszaru CUI poziom II (załącznik nr 2),
·         wejście do obszaru CUI poziom III (przy windzie i klatce schodowej) (załącznik nr 3),
·         wejście do obszaru CUI poziom IV (przy windzie i klatce schodowej) (załącznik nr 4).


5.    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych, chyba że:

a.    w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa organom do tego uprawnionym;
b.    podmiotom, z którymi mamy podpisane umowy na Powierzenie Przetwarzania Danych.

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych do państw trzecich.


6.    Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do danych w ograniczonym zakresie w uzasadnionych wypadkach (art. 15 RODO),
b.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w ograniczonym zakresie (art. 17 RODO),
c.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18 RODO),
d.    prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Więcej na temat tych praw można przeczytać tutaj lub w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Załącznik nr 1
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Świdnickiej 53 korytarz przed wejściem głównym poziom I
 

 
 
  Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Świdnickiej 53 korytarz przed wejściem głównym poziom I
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Świdnickiej 53 korytarz przed wejściem głównym poziom I
 
Załącznik nr 2
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom II
 
 
 
  Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom II
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom II

 


Załącznik nr 3
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom III
 
 
  Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom III
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom III

 


Załącznik nr 4

Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom IV
 
 
  Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom IV
Obszar objęty monitorowaniem Obiekt przy ul. Namysłowskiej 8 wejście do obszaru CUI poziom IV


metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 09:29:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 11:08:04)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329