Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne


Obowiązek informacyjny
dla osób ubiegających się i wykonujących zamówienia publiczne

1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.
 

2.    Inspektor Ochrony Danych
Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych (IOD).

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).
 

3.    Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
przeprowadzenia zamówienia publicznego,
podstawa prawna:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
b.    art. 6 ust. 1 lit. c (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
c.    art. 6 ust. 1 lit. e (RODO) czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;
d.    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.);
e.    Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591);

okres przechowywania danych:
a.    4 lata – oferty;
b.    5 lat - od zakończenia postępowania (kompletna dokumentacja dotycząca udzielonego zamówienia);
c.    na okres trwałości projektu (kompletna dokumentacja dotycząca zamówień ze środków UE), które było powodem kontaktów z CUI w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne dla przygotowania, przeprowadzenia i wykonania  zamówienia publicznego, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przystąpienia lub wykonywania zamówienia publicznego.

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


4.    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba że będzie wynikało to z przepisów prawa lub wymagało to rozpatrzenia sprawy poza CUI (np. w przypadku prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą).
 
Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych do państw trzecich.
 

5.    Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do danych (art. 15);
b.    prawo do sprostowania danych (art. 16);
c.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w ograniczonym zakresie (art. 17);
d.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18);
e.    prawo do przenoszenia danych (art. 20);
f.     prawo do sprzeciwu (art. 21);
g.    prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22).

Więcej na temat tych praw można przeczytać tutaj lub w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 09:31:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504