Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS


Obowiązek informacyjny
dla osób korzystających z ZFŚS

1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.
 

2.    Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych (IOD).

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).
 

3.    Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a.    rejestracji wniosków o świadczenia socjalne i zasiłki zdrowotne oraz decyzje i przelewy środków
podstawa prawna:
  • art. 6 ust.1 lit a (RODO), czyli „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów”;
  • art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
  • art. 6 ust. 1 lit. c (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.);
  • Kodeks Pracy;
  • Ustawa o związkach zawodowych;
okres przechowywania danych:
dane przechowujemy przez okres 5 lat po ustaniu praw do świadczeń. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami;
 
b.    finansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania tego rodzaju pomocy oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych;

podstawa prawna:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
b.    Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami);
okres przechowywania danych:
dane przechowujemy przez okres 5 lat po ustaniu praw do świadczeń. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami;
 
w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne dla wykonania świadczenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


4.    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych, chyba, że:
a.    bankom w celu obsługi płatności świadczeń;
b.    firmom, z którymi mamy podpisane umowy na Powierzenie Przetwarzania Danych.

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych do państw trzecich.

 
5.    Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.    prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
b.    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
c.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
d.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18 RODO);
e.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f.     prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
g.    prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
h.    w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 
Więcej na temat tych praw można przeczytać tutaj lub w RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 09:31:19)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (5 sierpnia 2019, 10:47:22)
Zmieniono: korekta podstawy prawnej przetwarzania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4896