Klauzula informacyjna ogólna


Obowiązek informacyjny
dla petentów CUI i osób, których dane mogą być przetwarzane przez CUI1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.
 

2.    Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. (IOD)

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
·         listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
·         elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
·         telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).
 

3.    Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu podejmowania czynności w związku z:
a.    złożonymi skargami, wnioskami, obsługą korespondencji Załącznik 1 (250kB) pdf ;
b.    prowadzeniem rekrutacji Załącznik 2 (259kB) pdf ;
c.    prowadzeniem spraw związanych z ZFŚS Załącznik 3 (174kB) pdf ;
d.    zawarciem i wykonaniem umowy Załącznik 4 (247kB) pdf ;
e.    prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne Załącznik 5 (248kB) pdf ;
f.     zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa powierzonych danych oraz ochrony mienia w zakresie wizerunku, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę Załącznik 6 (288kB) pdf ;

w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią.

Podstawa prawna
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Szczegółowe odniesienia do podstawy prawnej, celu i okresu przechowywania danych można znaleźć w szczegółowych klauzulach informacyjnych.
Podanie Pani/Pana danych może być dobrowolne, wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie może skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz po ich osiągnięciu w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

4.    Zakres prowadzonego monitoringu wizyjnego

W CUI prowadzony jest monitoring wizyjny w zakresie wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa powierzonych danych oraz ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić CUI na szkodę.

Monitorowane obszary

Lokalizacja Świdnicka 53:
·         korytarz przed wejściem głównym poziom I,
·         dach obiektu (kamera zewnętrzna) [dostęp częściowo ograniczony].
Lokalizacja Namysłowska 8:
·         wejście do obszaru CUI poziom II,
·         wejście do obszaru CUI poziom III (przy windzie i klatce schodowej),
·         wejście do obszaru CUI poziom IV (przy windzie i klatce schodowej).


5.    Odbiorcy Twoich danych osobowych

CUI nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, realizacji umów lub gdy wymaga to rozpatrzenia spraw poza CUI.
Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych do państw trzecich.


6.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
b.    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
c.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
d.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18 RODO);
e.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f.     prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
g.    prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
h.    w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Więcej na temat tych praw można przeczytać tutaj lub w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 10:48:52)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 12:16:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5323