Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Specjalista ds. administracji 1/2 etatu

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 27 maja 2020  12:00

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
Wrocław
 
Specjalista ds. administracji
(1/2 etatu)
                                                           
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
 
1)    Wykonywanie drobnych remontów i prac konserwatorskich.
2)    Dokonywanie niezbędnych zakupów oraz przyjmowanie dostaw.
3)    Odpowiedzialność za ilościowy i jakościowy stan dokonanych zakupów.
4)    Dbanie o zarządzanie mieniem firmy.
5)    Zarządzanie powierzchniami magazynowymi.
6)    Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji administracyjnych.
7)    Wsparcie przy działaniach dotyczących archiwizacji dokumentów.
 
Oczekiwania:
 
1)    wykształcenie co najmniej średnie;
2)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)     kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
5)    mile widziane świadectwo kwalifikacyjne Stowarzyszenia Polskich Energetyków (1kV)
6)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
7)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Specjalista ds. administracji
  w terminie do dnia 27.05.2020  r. do 15.00 godz. włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator Danych Osobowych (ADO)   Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8 ·        przez e-mail: cui@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 71 777 90 32. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław ·        przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 717 77 90 04 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne. Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających
z dostępu do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. Okres przechowywania Twoich danych osobowych W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych przez Dział personalno-organizacyjny i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub
w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP. Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane
w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: ·        bez zastrzeżonej formy papierowej, ·        przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP ·        po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, ·        bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do CUI.  Odbiorcy Twoich danych osobowych   Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Informatycznych  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cui.wroc.pl), co najmniej przez okres 3 miesięcy. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ilona Łowejko (15 maja 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (15 maja 2020, 08:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130