Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Informatyk

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 21 lipca 2020  12:00
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (2 etaty)
w Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
 
STANOWISKO: Informatyk
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 
1.    Wspomaganie użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych
2.    Rejestracja i kategoryzacja problemów użytkownika
3.    Standaryzacja i modernizacja stanowisk komputerowych
4.    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony antywirusowej
5.    Analiza potrzeb sprzętowych i programowych
6.    Doradztwo dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań
7.    Zapewnienie ciągłości pracy LAN/WAN z zachowaniem standardów i zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych
8.    Kontakty z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi, eksploatacji zakupionego sprzętu i oprogramowania.
9.    Podnoszenie świadomości informatycznej pracowników obsługiwanych jednostek
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Stanowisko pracy: praca na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem monitorów LCD
 
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2020
 
Wymagania niezbędne:
 
-      Wykształcenie wyższe /średnie
-      Biegła znajomość budowy i obsługi komputera, umiejętność sprawdzania poprawności działania jego komponentów
-      Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/8/10
-      Znajomość pakietów biurowych
-      Znajomość sieci komputerowych w zakresie: elementy sieci, budowanie, diagnozowanie, usuwanie awarii, znajomość protokołów sieci Internet
-      Znajomość narzędzi zdalnego zarządzania stacjami roboczymi
-      Znajomość oprogramowania antywirusowego
-      Ogólna wiedza z zakresu baz danych
-      Podstawowa znajomość funkcjonowania domeny
-      Znajomość języka angielskiego – na poziomie średnio zaawansowanym
-      Komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi.
 
 
 
 
 
 
Wymagania dodatkowe:
-   Doświadczenie w obsłudze dużej grupy użytkowników (ok. 150 osób)
-   Znajomość systemów rejestracji zgłoszeń (HelpDesk) oraz budowania Bazy Wiedzy
-   Znajomość obsługi tablic oraz monitorów interaktywnych
-   Znajomość obszaru działania jednostek samorządowych
-  Znajomość ITIL/ISO 20000
-  Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1)     list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Stanowisko: Informatyk
w terminie do dnia  21-07-2020  r. do 12.00 godz. włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

metryczka


Wytworzył: Ilona Łowejko (30 czerwca 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (30 czerwca 2020, 13:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291