Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (2)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (12)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Starszy referent ds. księgowości

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 18 września 2020  12:00
 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
 
Starszy referent ds. księgowości
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
 
 
znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową, dekretowanie i bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego (księgowanie dokumentów finansowo – księgowych), uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, uzgadnianie dochodów i wydatków na koniec każdego miesiąca, Dekretacja i bieżące księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie potwierdzeń sald, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych dla jednostek edukacyjnych, prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP rozliczenie amortyzacji i umorzeń, klasyfikacja składników majątkowych.
 
 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 
Stanowisko pracy: : praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2020
 
Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.    wykształcenie: wyższe lub  średnie
5.    obsługa pakietu Microsoft Office.
6.    znajomość obsługi programów księgowych
 
Wymagania dodatkowe:
 
1.    znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych
2.    komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, aktywność, kreatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Informatycznych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2018 roku wyniósł poniżej 6%.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
2)    List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem
3)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectw pracy/referencji/zaświadczeń o zatrudnieniu/innych dokumentów zawierających okres zatrudnienia);
5)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, IV piętro (biurowiec Grafit) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Starszy referent ds. księgowości lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2020r. do godz. 12:00 włącznie .
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator Danych Osobowych (ADO)   Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8 ·        przez e-mail: cui@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 71 777 90 32. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław ·        przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 71 798 63 62 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne. Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających
z dostępu do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. Okres przechowywania Twoich danych osobowych W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych przez Dział personalno-organizacyjny i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub
w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP. Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane
w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: ·        bez zastrzeżonej formy papierowej, ·        przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP ·        po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, ·        bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do CUI.  Odbiorcy Twoich danych osobowych   Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Informatycznych  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cui.wroc.pl), co najmniej przez okres 3 miesięcy. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Ilona Łowejko (4 września 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (4 września 2020, 09:45:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339