zamówienie na:

Usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naboru w ramach Działania nr 2.1, Poddziałanie nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.27.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  12:00
wynik postępowania: wybór oferty