zamówienie na:

Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.41.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (385kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (574kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (55kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie - brak podsatw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (41kB) word
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadzcenie o przynalezności do Grupy Kapitałowej (35kB) word
6. Załaczni nr 4 do SIWZ - Oświadzcenie o wycofaniu oferty (35kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (242kB) pdf
8. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ (321kB) pdf
9. Załącznik nr 3 do umowy - Warunki techniczne przekazywania faktur (279kB) pdf
10. Załącznik nr 4 do umowy - wykaz licencji (113kB) pdf
11. Informacja z otwarcia ofert (374kB) pdf
Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, każdy Wykonawca – w terminie trzech (3) dni od dnia przekazania powyższej informacji – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(wzór oświadczenia stanowił Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może także przedstawić dowody, że jego ewentualne powiązania z innym Wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (146kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (16 października 2020, 14:59:51)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (28 października 2020, 11:38:19)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452