Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Starszy referent ds. płac

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 31 stycznia 2020  10:00
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
STARSZY REFERENT DS. PŁAC
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
1.    Sporządzanie  list płac dla pracowników jednostek oświatowych, naliczanie, wypłata      wynagrodzeń;
2.    Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
3.    Naliczanie nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop    wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4.    Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych;
5.    Przygotowywania przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;
6.    Naliczanie świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z KN;
7.    Obsługa programu Płatnik- prawidłowe i terminowe wysyłanie do ZUS w wersji elektronicznej dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZPA) oraz wyrejestrowujących(ZWUA, ZCNA ZWPA) na podstawie dokumentów z jednostki.
8.    Przekazanie do ZUS danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.
9.    Przekazanie do ZUS informacji o pracy w szczególnych warunkach  ZUS ZSWA
 10. Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa i innych wynikających z       ustawy o ubezpieczeniach społecznych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
11    Wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
12    Okresowa analiza funduszu płac;
13    Archiwizacja dokumentacji;
14    Uzgadnianie: ( w szczegółowości: fundusz, zadanie, rozdział, paragraf, zgodnie z klasyfikacją budżetową)
·       przekazywanie danych do korekty planu
 
15   Sporządzanie deklaracji:
a) do ZUS oraz miesięcznych raportów ZUS obsługiwanych jednostek drogą elektroniczną.
       b) do  Urzędów Skarbowych                          
16   Współpraca:
·       z działami wewnętrznymi:
- Księgowość
- Rozliczeń Finansowych
- Sekcją Statystyki
- Zespołem ds. Funduszu Socjalnego oraz PKZP
·       z działami zewnętrznymi : Kontroli
·       z pracownikami wyznaczonymi przez Dyrektora Jednostki
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Stanowisko pracy: praca na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem monitorów LCD
 
Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020.
 
Wymagania niezbędne:
 
1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
2)    wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
     5) znajomość  zagadnień  z  zakresu  prawa  pracy,  ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od  osób  fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie
 
Wymagania dodatkowe:
 
1)  praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum dwuletnia praktyka w obszarze  kadrowym / płacowym);
     2)    znajomość programu Płatnik, programu płacowo - kadrowego (VULCAN),
3)   dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
     4)  komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, dokładność, nastawienie zadaniowe, aktywność, kreatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi
      5) doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku pracownika płac w jednostce oświatowej będzie dodatkowym atutem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUI, w rozumieniu przepisów                      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1)     list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Samodzielny referent
  w terminie do dnia 31.01.2020 do 10 godz. włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator Danych Osobowych (ADO)   Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8 ·        przez e-mail: cui@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 71 777 90 32. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław ·        przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 717 77 90 04 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne. Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających
z dostępu do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. Okres przechowywania Twoich danych osobowych W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych przez Dział personalno-organizacyjny i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub
w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP. Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane
w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: ·        bez zastrzeżonej formy papierowej, ·        przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP ·        po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, ·        bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do CUI.  Odbiorcy Twoich danych osobowych   Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Informatycznych  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cui.wroc.pl), co najmniej przez okres 3 miesięcy. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 

Wytworzył: Irena Szczepanik (10 stycznia 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (10 stycznia 2020, 12:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij