Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

   
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Status pod względem zgodności z ustawą

     

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Treści niedostępne

     
             
 •             brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków;
         
             
 •             dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), lub są obrazami tekstu (skan dokumentu);
         
             
 •             linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o języku;
         
             
 •             brak alternatywnego narzędzia dla CAPTCHA w formularzu kontaktowym;
         
             
 •             kontrast tekstu w stosunku do tła nie zawsze wynosi minimum 4,5:1;
         
             
 •             nie wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają przypisaną alternatywę tekstową;
         
             
 •             brak autouzupełniania w formularzach;
         
             
 •             w witrynie występują przestarzałe, nieużywane elementy HTML;
         
         


     

  Wyłączenia

         
                     
 •                 zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF, które zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej;
             
                     
 •                 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
             
             

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 •    

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Dagmara Zabolska.
 • E-mail: dostepnosc@cui.wroclaw.pl
 • Telefon: +48 71 777 90 92

 • Każdy ma prawo:

     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:

     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Adres: ul. Namysłowska 8, IV piętro (Centrum Biznesu "Grafit"); 50-304 Wrocław
 • E-mail: cui@cui.wroclaw.pl
 • Telefon: +48 71 777 90 32
 • Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Namysłowska 8 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Siedziba:
  Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

  Budynek

  Cały budynek poza klatkami schodowymi dostępny jest dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.  Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

  Wejście główne

  Wejście do budynku jest na parterze bez schodów. Centrum Usług Informatycznych zlokalizowane jest na trzech poziomach (II, III i IV piętro) połączonych ze sobą windą i schodami. Do budynku prowadzi również klatka boczna.
  Drzwi wejściowe główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie, aktywowane fotokomórką umieszczoną w górnej części drzwi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

  Ochrona i Informacja

  Ochrona znajduje się w linii prostej od wejścia głównego przy schodach.

  Sekretariaty

  Kancelaria pionu finansowego znajduje się na trzecim piętrze po prawej stronie od windy, natomiast sekretariat główny mieści się na czwartym piętrze na wprost windy za przeszklonymi drzwiami przy, których znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika sekretariatu.

  Winda

  W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy prowadzą dwie drogi: Od wejścia głównego należy kierować się na wprost do końca holu następnie skręcić w lewo, od strony wejścia bocznego należy przejść przez drzwi prowadzące do klatki schodowej oraz kolejne do holu budynku. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

  Pomieszczenia biurowe

  Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.
  W holu obok windy po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.

  Pomieszczenia sanitarne

  Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w obustronne poręcze, oraz lustro.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe znajdują się w odległości około pięćdziesięciu metrów od wejścia głównego i około dwudziestu metrów od wejścia bocznego zlokalizowanego od ul. Dolnej.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku GRAFIT gdzie mieści się siedziba Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

  Dostosowania

  Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
  Posadzki antypoślizgowe - niedostępne
  Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

  Schody

  Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Stopnie schodów są proste z rowkowanymi krawędziami, które poprawiają antypoślizgowość. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.
     

  Informacje dodatkowe


         

  Ułatwienia

     

  Dojazd

  Budynek GRAFIT, gdzie mieści się siedziba CUI znajduje się przy ul. Namysłowskiej 8. Dojścia piesze są od ulic Jedności Narodowej oraz Dolnej. Przejście dla pieszych od ulicy Jedności Narodowej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodniki od ulicy Jedności Narodowej mają wydzielony pas dla rowerzystów jedynie częściowo. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, pachołki, barierki.
  Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: linia 111, 240, 242, 251.
  Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200m, linia 1, 6, 11, 16, 23, 70.

  Obsługa osób słabosłyszących

  Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
  Więcej informacji w zakładce: https://bip.cui.wroclaw.pl/index.php?cid=228
  Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
  W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

      
         

  Inne informacje i oświadczenia

     

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  Centrum Usług Informatycznych dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://cui.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://bip.cui.wroclaw.pl/.

  Postępowanie odwoławcze


   
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.
   
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - informacje na stronie: www.rpo.gov.pl/content/kontakt
   

  Przydatne linki

 • Web Content Accessibility Guidelines 2.1
 • Polskie tłumaczenie WCAG
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • metryczka


  Wytworzył: Administrator (26 sierpnia 2020)
  Opublikował: Sylwester Głuszek (26 sierpnia 2020, 11:13:37)

  Ostatnia zmiana: Sylwester Głuszek (15 marca 2021, 11:45:45)
  Zmieniono: Przegląd

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1380