Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

stanowisko:

Archiwista

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 19 marca 2021  12:00
 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Archiwista
(0,5 etatu)
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
1.    Przygotowywanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Miejskiego
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 
Stanowisko pracy: : praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021
 
Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.    wykształcenie: średnie;
5.    obsługa pakietu Microsoft Office.
 
Wymagania dodatkowe:
motywacja do pracy z ludźmi, motywacja zadaniowa, dokładność i aktywność w pracy, odporność na trudne sytuacje zawodowe.
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Informatycznych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2021 roku wyniósł poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
2)    List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem
3)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectw pracy/referencji/zaświadczeń o zatrudnieniu/innych dokumentów zawierających okres zatrudnienia);
5)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, IV piętro (biurowiec Grafit) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Archiwista lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2021r. do godz. 12:00 włącznie .
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ilona Łowejko (22 lutego 2021)
Opublikował: Ilona Łowejko (22 lutego 2021, 11:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726