zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.36.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (399kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (622kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (78kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie - brak podsatw do wykluczenia (42kB) word
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków udziału (41kB) word
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wycofanie oferty (35kB) word
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw (41kB) word
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (33kB) word
10. załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (436kB) pdf
11. załącznik nr 1 do Umowy -OPZ (725kB) pdf
12. załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru - wzór (181kB) pdf
13. Załacznik nr 4 do umowy - wykaz licencji (105kB) pdf
14. Odpowiedzi na wnioski wykonawców z 07.10.2020 (292kB) pdf
15. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, zmiana treści SIWZ (316kB) pdf
16. Odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana treści SIWZ z 09.10.2020 (321kB) pdf
17. Odpowiedzi na wnioski wykonawców z 09.10.2020 (292kB) pdf
18. Informacja z otwarcia ofert (380kB) pdf

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, każdy Wykonawca – w terminie trzech (3) dni od dnia przekazania powyższej informacji – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(wzór oświadczenia stanowił Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może także przedstawić dowody, że jego ewentualne powiązania z innym Wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

19. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (153kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (2 października 2020, 16:08:45)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (27 października 2020, 11:55:52)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691