Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

uzasadnienie wyboru: Brak kandydatów


Wytworzył: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021)
Wprowadził: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021, 12:26:54)stanowisko:

Starszy referent ds. płac

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 2 kwietnia 2021  15:00
 
 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
STARSZY REFERENT DS. PŁAC
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
1.    Sporządzanie  list płac dla pracowników jednostek oświatowych, naliczanie, wypłata      wynagrodzeń;
2.    Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
3.    Naliczanie nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop    wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4.    Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych;
5.    Przygotowywania przelewów składek i należności na rzecz ZUS , Urzędu Skarbowego, Instytucji Finansowej PPK
6.    Naliczanie świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z KN;
7.    Obsługa programu Płatnik- prawidłowe i terminowe wysyłanie do ZUS w wersji elektronicznej dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZPA) oraz wyrejestrowujących(ZWUA, ZCNA ZWPA) na podstawie dokumentów z jednostki.
8.    Przekazanie do ZUS danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.
9.    Przekazanie do ZUS informacji o pracy w szczególnych warunkach  ZUS ZSWA
 10. Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa i innych wynikających z       ustawy o ubezpieczeniach społecznych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
11    Wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
12    Okresowa analiza funduszu płac;
13    Archiwizacja dokumentacji;
14    Uzgadnianie: ( w szczegółowości: fundusz, zadanie, rozdział, paragraf, zgodnie z klasyfikacją budżetową)
·       przekazywanie danych do korekty planu
 
15   Sporządzanie deklaracji:
a) do ZUS oraz miesięcznych raportów ZUS obsługiwanych jednostek drogą elektroniczną.
       b) do  Urzędów Skarbowych                          
16   Współpraca:
·       z działami wewnętrznymi:
- Księgowość
- Rozliczeń Finansowych
- Sekcją Statystyki
- Zespołem ds. Funduszu Socjalnego oraz PKZP
·       z działami zewnętrznymi : Kontroli
·       z pracownikami wyznaczonymi przez Dyrektora Jednostki
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Stanowisko pracy: praca na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem monitorów LCD
 
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2021.
 
Wymagania niezbędne:
 
1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
2)    wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
     5) znajomość  zagadnień  z  zakresu  prawa  pracy,  ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od  osób  fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie
 
Wymagania dodatkowe:
 
1)  praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum dwuletnia praktyka w obszarze  kadrowym / płacowym);
     2)    znajomość programu Płatnik, programu płacowo - kadrowego (VULCAN),
3)   dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
     4)  komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, dokładność, nastawienie zadaniowe, aktywność, kreatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi
      5) doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku pracownika płac w jednostce oświatowej będzie dodatkowym atutem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUI, w rozumieniu przepisów                      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1)     list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Starszy referent d/s płac
  w terminie do dnia 02.04.2021 do 15 godz. włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

metryczka


Wytworzył: Ilona Łowejko (11 marca 2021)
Opublikował: Ilona Łowejko (11 marca 2021, 12:46:51)

Ostatnia zmiana: Ilona Łowejko (7 czerwca 2021, 12:26:54)
Zmieniono: wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144