Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej CUI jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058). 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.CUI może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;CUI nie dysponuje żądaną informacją;istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do CUI w jeden z niżej wymienionych sposobów:przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław;złożyć osobiście w sekretariacie CUI. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek CUI ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas CUI może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUI, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora CUI, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. 

W przypadku bezczynności CUI wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

metryczka


Wytworzył: Dawid Chmielek (22 stycznia 2020)
Opublikował: Dawid Chmielek (22 stycznia 2020, 13:13:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4316