Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia udzielane w trybie spoza ustawy (o wartości poniżej 130 000 złotych)oraz na podstawie wyłączeń określonych w ustawie, publikowane są na platformie zakupowej, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cui

Zamówienia udzielane w trybie spoza ustawy (o wartości poniżej 130 000 złotych) oraz na podstawie wyłączeń określonych w ustawie, publikowane są na platformie zakupowej, pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/cui [...]

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. “Zintegrowana Platforma Zarządzania JST – projekt pilotażowy” w ramach naboru nr: POPC.02.04.00-IP.01-00-003/22 dla działania 2.4"

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 00:00 (tj. 21.02.2022 o godz. 24:00).Składanie ofert odbywa się poprzez platformę zakupową. Szczegóły i sposób składania ofert określono w Zapytaniu ofertowym [...]

metryczka