Ponowne wykorzystywanie informacji

Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 352) - dalej upwi, zostały wprowadzone zasady i tryb udostępniania, przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Ustawodawca wskazał również podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
I.    Czym jest informacja sektora publicznego oraz co należy rozumieć przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ?
 
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 upwi.
 
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 
Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu upwi nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
 
II. Podmiot zobowiązany - CUI
 
Zgodnie z postanowieniami upwi podmiotami, które są zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
2) inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1-3.
 
III.   Ograniczenia korzystania z informacji publicznej
 
CUI  w porównywalnych sytuacjach udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.
W przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych użytkowników.
 
CUI, udostępniając lub przekazując informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie może wprowadzać ograniczeń korzystania z tych informacji przez innych użytkowników. W sytuacji gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, CUI może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji. Taka umowa zgodnie z art. 11. ust. 1 pkt. 5, upwi, będzie zamieszczana na stronie BIP CUI, wraz z określeniem powodów zawarcia tej umowy. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania
z informacji sektora publicznego podlega raz w roku ocenie przez CUI, co do dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Treść oceny zamieszczana jest w BIP CUI. Jeżeli w wyniku oceny CUI stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 
CUI nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 
IV. Warunki ponownego wykorzystywania obowiązujące w CUI
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest obowiązany do poinformowania o:
1)  źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od CUI,
2)  przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3)  zakresie odpowiedzialności CUI za udostępniane lub przekazywane informacje.
 
W przypadku udostępniania przez CUI informacji sektora publicznego w trybie wnioskowym, CUI może określić indywidualne warunki jej ewentualnego ponownego wykorzystywania, w tym dalszego jej przetworzenia przez wnioskodawcę.
  
CUI nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenie informacji pobranej z BIP przez zainteresowany podmiot.

V.   W jakich przypadkach wnosi się wniosek oraz wymogi formalne wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
 
A)   Kiedy informacja sektora publicznego udostępniana jest na wniosek?
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych, niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wniosek może dotyczyć również umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, poprzez dostęp w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 
B)   Wymogi formalne wniosku.
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
W przypadku wniosku, którego celem jest umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania, poprzez dostęp w sposób trwały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się CUI, musi on zawierać także wskazanie okresu, przez który CUI będzie umożliwiało ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w ten sposób.
 
VI. Tryb rozpatrywania wniosku
 
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, CUI zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 
CUI, z wyjątkiem wniosku którego celem jest umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania, w sposób trwały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, w systemie teleinformatycznym:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt. 3  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów upwi albo zawiadomić CUI o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu CUI, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
CUI, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom określonym w art. 6, art. 10 ust. 2 upwi.
 
W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, CUI  wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 
VII. Procedura składania wniosku dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym

CUI po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania
w sposób wskazany we wniosku;
3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.
 
VIII.   Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie sprzeciwu.
 
A)   Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
 
a) Odwołanie od decyzji
 
Zgodnie z upwi w zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwanym dalej kpa.
 
Zgodnie z powołanym powyżej kpa stronie przysługuje prawo odwołania się od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia (samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu), chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
 
b) Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję w sprawach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).
 
W przypadku, gdy zostaną wyczerpane środki zaskarżenia w kwestii odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie i decyzja stanie się ostateczna strona ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, kiedy stronie nie przysługuje, żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
Skargę wnosi się za pośrednictwem CUI, z tym że:
1) przekazanie przez CUI akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) WSA skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
B)   Prawo do sprzeciwu
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w art. 21 ust. 2 oraz art. 23 ust 1 pkt. 3 upwi może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić CUi o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu CUI, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji wydanych w trybie wniesienia sprzeciwu stosuje się środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
 
Sprzeciw nie przysługuje co do oferty złożonej wnioskującemu w wyniku złożenia przez niego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, którego celem było umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania, poprzez dostęp w sposób trwały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się CUI.

metryczka


Wytworzył: Piotr Schmidt (11 stycznia 2016)
Opublikował: (28 grudnia 2013, 10:10:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Schmidt (15 czerwca 2016, 12:19:08)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6029