zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowanie ManageEngine Applications Manager

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZi3201.8.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono niepodlegającej odrzuceniu oferty