Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie


Obowiązek informacyjny
dla osób ubiegających się o zatrudnienie w CUI


1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.


2.    Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych (IOD).

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

a. listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b. elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
c. telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).

 
3.    Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

a.    przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko,
podstawa prawna:
·         na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”
okres przechowywania danych
·         dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji rekrutacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu,
b.    w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CUI.
podstawa prawna:
·         na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów”,
okres przechowywania danych:
·         będziemy przechowywać Pani/Pana dane maksymalnie przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie,
 
w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne dla przeprowadzenia rekrutacji, a ich niepodanie może skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy.

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


4.    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych innym podmiotom ani do państw trzecich.
 
5.    Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.    prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
b.    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
c.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
d.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18 RODO);
e.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f.     prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
g.    prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
h.    w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Więcej na temat tych praw można przeczytać tutaj lub w RODO

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (6 maja 2019, 15:13:11)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 11:03:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394