Klauzula informacyjna dla osób wykonujących umowy


Obowiązek informacyjny
dla osób wykonujących umowy z CUI


1.    Administrator danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)
z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-777-90-32.
 

2.    Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych (IOD).

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a.    listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
b.    elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,
c.    telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI)
 

3.    Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
zawarcia i wykonania umowy,
podstawa prawna:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
b.    art. 6 ust. 1 lit. e (RODO) czyli „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;
c.    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.);
d.    Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.).

okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, projektu, oraz wykonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. Po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy), a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego;
 
która było powodem kontaktów z CUI w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią.

Podanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym dla wykonania umowy, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


4.    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych poza CUI poza przypadkami wniosków o dostęp do informacji publicznej tylko w zakresie określonym przepisami prawa.

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych do państw trzecich.


5.    Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
b.    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
c.    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
d.    prawo do ograniczonego przetwarzania (art. 18 RODO);
e.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f.     prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
g.    prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).
 
Więcej na temat tych praw można przeczytać (tutaj ) lub w RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 09:31:37)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (5 sierpnia 2019, 10:47:57)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351